Generációkon és határokon átívelő tudás- és értékközvetítés.
Személyes és szakmai kompetencia-fejlesztést segítő projekt és jótékonysági program

Tájékoztató Adatkezelésről és Hozzájárulás
Adatkezeléshez

 Az Adatkezelők az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 20.§ (1) és (2) bekezdései
alapján az alábbi egyértelmű és részletes tájékoztatást adják:

 I. Adatkezelő:

 Menedzserasszisztensek
Magyarországi Egyesülete
(továbbiakban: MEMA Egyesülete) (Association
of Hungarian Management Assistants
)
(székhelye: 1162 Budapest, Szénás u. 118.
),
adatkezelési tevékenysége: személyes adatok gyűjtése, fénykép -, hang – és
képfelvétel készítése, felhasználása, tárolása, sokszorosítása és továbbítása,
továbbá személyes interjú szöveges részeinek írott formában történő
megjelenítése.

E-mail elérhetőség: titkarsag.imahungary@gmail.com

Weboldal: www.imahungary.hu

 II. Az adatkezelés
tárgyát képező kezelt személyes adatok köre, fajtái, forrása és
jogalapja: 

 

1. Köre, fajtája: Név (vezetéknév, keresztnév), nem, születési hely,
születési dátum, elérhetőség (cím, e-mail, mobiltelefonszám), fénykép, hang –
és képfelvétel.

2. Forrása: az érintettekre vonatkozó személyes adatok gyűjtése,
rögzítése, tárolása megfelelő információnyújtás (tájékoztatás) mellett,
közvetlenül az érintett személyek által, önkéntes, ellenérték nélküli
adatszolgáltatás útján valósul meg.

3. Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása
(Info tv. 5.§ (1) a) pont).

 

III. Adatkezelés célja:

 A MEMA Egyesülete a menedzserasszisztens szakma presztízsének helyreállítását, a menedzserasszisztensek, titkárok felsőfokú képzését, tudásuk folyamatos szinten tartását tekinti elsődleges céljának.

A fentiek elérése érdekében a magyar és külföldi eseményekhez kapcsolódó, önképzőköröket is magába foglaló, országos hálózatot kíván létrehozni, valamint rendszeresen programokat szervezni a MEMA Egyesülete tagjai, hallgatói számára. Emellett a MEMA Egyesülete alábbi tevékenységei
során kezelheti az érintettek adatait:

– Rendezvények,
előadások, gyűlések, kiállítások, konferenciák szervezése

– Képzések, oktatás
kiegészítő tevékenységek szervezése

– Oktatáshoz
szükséges jegyzetek készítése

– Klubestek,
vitaestek szervezése, lebonyolítása

– Tanulmányutak,
sajtó-utak szervezése

– Kiadványok
megjelentetése, online és elektronikus média-megjelenések szervezése

– Kutatások végzése

– Az értékalapú
márkaépítés, az innováció segítése és a szervezeti kultúra fejlesztése

– Az egészséges
életmód népszerűsítése

– Tehetséggondozás

– Szakértői anyagok
készítése

– Részvétel
nemzetközi szervezetek munkájában

– Szakmai díj
alapítása, adományozása

A MEMA Egyesülete folyamatos kommunikációra törekszik a szakmán belüli, hasonló érdekeltségű szervezetekkel a fenntartható szellemi fejlődés ideájának érdekében.

 A MEMA Egyesülete további célkitűzése az, hogy a menedzserasszisztens szféra szereplőinek tevékenységét sokrétű szolgáltatással segítse, olyan feltételeket biztosítson, melyek mentén hatékonyabbá tehető a működésük (pl. kapcsolatépítés, tanácsadás, programszervezési közreműködés, elemzések készítése, klubhelyiségek, rendezvényhelyszínek biztosítása).

A MEMA Egyesülete céljaihoz kapcsolódóan programokat, képzéseket, rendezvényeket önállóan is szervezhet, oktatási tevékenységet láthat el.

A MEMA Egyesülete, mint Adatkezelő az általa szervezett eseményeken, rendezvényeken megjelenő személyek személyes adatainak gyűjtése, fényképfelvétel, hang- és videofelvétel készítése,
kezelése, valamint személyes interjúk során az általuk elmondott szöveges részek írott formában történő megjelenítése reklámtevékenység, továbbá a fentebb részletezett egyesületi célok megvalósulása okán történik. Az Egyesület tevékenységéről szóló információk nyújtása tömegtájékoztatási eszközök útján (internet, nyomtatott sajtó, konferenciák, videók, vetítések)
céljából történik.

 

IV. Adatkezelés helye:

1162 Budapest, Szénás u. 118.

 V. Adatbiztonsági
intézkedések:

 Adatkezelők megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket
hajtottak végre a személyes adatok védelmében az Info tv. rendelkezéseivel összhangban.

 Az intézkedések a következő területeket érintik:

jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal;

jogosulatlan megváltoztatás;

hálózatok közötti adatátvitel;

törlés vagy véletlen vagy jogosulatlan adatmegsemmisítés;

kár vagy esetleges veszteség.

 Az adatok tárolása a jogalkotó által meghatározott alapvető biztonsági előírások teljes biztosításával, papíralapon és elektronikus archívumokban történik.

 VI. Adatok megismerésére jogosultak:

 Menedzserasszisztensek Magyarországi Egyesülete elnöke
és titkárságvezetője.

VII. Adatkezelés (tárolás) időtartama:

A személyes adat nem kezelhető tovább, mint az adatkezelési cél megvalósulása, és minden esetben csak addig kezelhető, amíg az érintett személy nem kifogásolja a további adatkezelést vagy nem vonja
vissza hozzájárulását.                    

 VIII. Az érintett személy jogai és jogorvoslati lehetőségei:

 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kezelt személyes adatai vonatkozásában Önt az alábbi jogok illetik meg:

· tájékoztatást kérhet személyes
adatai kezeléséről;

· kifogást fogalmazhat meg
személyes adatainak kezelésével kapcsolatban;

· kérheti személyes adatainak
helyesbítését; és

· kérheti személyes adatainak
törlését vagy zárolását.

 Az adatkezelő a tájékoztatás iránti kérelemnek megfelelően, késedelem nélkül, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett személy erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást.

Kifogás esetén, az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles megvizsgálni a kifogás okát, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az adat kijavítása, zárolása, megjelölése és törlése esetén az adatkezelő az érintett személyt köteles értesíteni. Az értesítés mellőzhető, ha ez az érintett személy jogos érdekét nem sérti az adatkezelés céljára figyelemmel. Ha az adatkezelő az érintett személy helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelmét elutasítja, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett személy hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása
esetén az érintett személyt a bírósági jogorvoslat lehetősége, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtti („Hatóság”) panasz tétele illeti meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal – a Hatóság előtti eljárás kezdeményezése és a bírósági
jogorvoslat előtt – az érintett személynek célszerű közvetlenül és elsődlegesen az adatkezelőhöz fordulnia (telefon: +36 30 640 6882; Email: titkarsag.imahungary@gmail.com), amely együttműködik az érintett személy konkrét kérelme teljesítésében.

 Amennyiben az adatkezelő és az érintett személy együttműködése nem eredményez jogszerű
állapotot, abban az esetben az érintett személynek az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére:

 a Hatósághoz fordulhat a következő elérhetőségeken:

postacím: 1530 Budapest, Pf.5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

email: ugyfelszolgalat@naih.hu.;

honlap címe: http://www.naih.hu;

az érintett személy bírósághoz fordulhat

§     a jogai megsértése esetén, illetve

§     amennyiben az adatkezelőnek az
adatkezeléssel összefüggően benyújtott kifogás kapcsán  meghozott döntésével az érintett személy nem
ért egyet, illetve ha az adatkezelő a kifogás
megvizsgálására meghatározott legfeljebb 15 napos határidőt
elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül.

 A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett személy választása szerint – a per az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 HOZZÁJÁRULÁS KÉRÉSE

 Az Info tv. 5.§ (1) bekezdésének a) pontja értelmében személyes adatainak fentiek szerinti kezeléséhez az Ön, mint érintett személy önkéntes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ennek megfelelően, amennyiben a fentiekkel egyetért, kérjük, szíveskedjen aláírásával az alábbi adatkezeléshez
hozzájárulni.
 

 HOZZÁJÁRULÁS

 Aláírásommal hozzájárulok a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez a következők szerint:

 1. Az érintett személy, a jelen információk (tájékoztatás) gondos elolvasása után és különösen a IV. pontban meghatározott adatkezelési célokra tekintettel a 2013. évi V. törvény (Ptk.)
2:48 § (1) bekezdése alapján az érintettről felvett személyes adat, illetve az érintettről készült képmás (fénykép) és / vagy hangfelvétel elkészítése és felhasználása vonatkozásában:

  önkéntes és kifejezett hozzájárulását
adja ehhez az adatkezeléshez

 nem adja hozzájárulását
ehhez az adatkezeléshez.

2. Az érintett személy, a jelen tájékoztató gondos elolvasása után, és különösen a IV. pontban meghatározott adatkezelési célokra tekintettel az érintettel készült esetleges személyes interjú szöveges részeinek írott formában történő megjelenítése vonatkozásában:

  önkéntes és kifejezett hozzájárulását
adja ehhez az adatkezeléshez

 nem adja
hozzájárulását ehhez az adatkezeléshez.

 3. Az érintett személy, a jelen tájékoztató gondos elolvasása után, és
különösen a IV. pontban meghatározott adatkezelés céljaira tekintettel, személyes
adat, képmás (fénykép) és/vagy hangfelvétel és a személyes interjú szöveges
részeinek írott formában történő megjelenítése kapcsán az EGT tagállamokba
történő adattovábbítással összefüggésben:

  önkéntes és kifejezett hozzájárulását
adja ehhez az adatkezeléshez

 nem adja hozzájárulását ehhez
az adatkezeléshez.

 Vezetéknév:

 Utónév:

 Hely és dátum: Budapest, ………………………………

 Az érintett személy
aláírása

 _____________________________